نوشته‌ها

نحوه تقسیم ماترک

بسمه تعالی

ماترک  وانتقال قهری مشاعی   آن بین وراث وسپس تقسیم

ماترک درآن فوت حقیقی یا فرضی  مورث تحقق پیدا می کند لذا قبل از  فوت ، ماترک معناومفهومی ندارد وتقسیم آن بین وراث بعنوان ماترک ،باطل وغیرقابل استناد است لذا تصرف اموال بعنوان ماترک قبل از فوت ، دلیل موجه برقانونی بودن تصرف نمی باشد واشخاص ذینفع می توانند با طی  طریق قانونی  آنرا مجددا مابین خود که  به صورت قهری مشاعا شریک می باشند  تقسیم نمایند ادامه مطلب