نوشته‌ها

تقسیم وشرایط آن

بسمه تعالی

تقسیم اموال

نظربه به اینکه اکثر اشخاص با مشکل حقوقی بنام اموال  مال مشاع  ناشی از قراردادوارث (قهری )وسوالات ناشی از آن که مربوط به تقسیم باشد روبرو میشوند لذا بصورت مختصر مقررات مربوط به نحوه تقسیم مال مشاعی  وآنچه دانستن آن برای عموم لازم است توضیح داده میشود

اساسا هرشریک المال هروقت بخواهد میتواند تقاضای تقسیم نماید که این تقسیم ممکن است بصورت تراضی و توافق باشد ویا ممکن است ناشی از حکم دادگاه  ، که به دو طریق ممکن ، بسته به نظر کارشناسی ، اول  افرازسهم هرشریک در صورت ممکن بودن  دوم فروش مال مشاع  بصورت مزایده باشخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد انجام میگردد

لذا خودداری اشخاص مال مشاع ازانجام  درخواست  طرف مبنی برتقسیم با این نظر که راضی به تقسیم نیست وجاهت قانونی وشرعی  ندارد وتوصیه میگردد بهتراست اشخاص در اینگونه موارد به صورت تراضی ،مال مشترک را تقسیم نمایند درغیر اینصورت شخص  با مراجعه دادگاه تکلیف  تقسیم را مشخص می نماید مگراینکه تقسیم موجب ضرر نقصان فاحش قیمت شود که در انیصورت  تقسیم فقط با توافق ممکن است ،به بیان دیگر درخواست تقسیم درهرزمان ممکن است ومنعی ندارد مگر اینکه تقسیم موجب نقصان فاحش قیمت شود که دراینصورت از طرف غیرمتضرربا توافق واز طرف متضرر بدون توافق وبا حکم محکمه  ممکن است که مواد 571تا 606قانون مدنی مقررات شرکت را بیان نموده واصل بر تقسیم بودن  مال مشاع را پذیرفته است

لهذا باعنایت به مراتب فوق ،نظربه اشخاص بدون مراجعه به  وکیل  خبره ،پروندههای مختلف وناصحیح از جمله ابطال تقسیم وفسخ آن تشکیل می دهند توصیه میگردد قبل از هر گونه اقدام با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که واقف به امور تقسیم باشد مشاوره نمائید .