نوشته‌ها

تخفیف مجازات ومعافیت ازآن

بسمه تعالی

تخفیف ومعافیت آن

با عنایت به منظورسیاست حبس زدایی قانونگذار مستندا به ماده 6قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99به شرح ذیل اصلاح نموده است لذا دیگر استنادبه ماده37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 غیر قانون ونامعتبر است که به دادگاه اختیار داده درصورت وجود جهات مخففه به تناسب حال متهم مجازات تعیین کند .

که بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین وکیل که اشرافیت به مسایل کیفری داشته باشد مشاوره نمائید.

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:

الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

که بهتر است در اینگونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین وکیل که اشرافیت به مسایل کیفری داشته باشد مشاوره نمائید.