نوشته‌ها

تبدیل تعهد وشرایط آن

بسمه تعالی

تبدیل تعهد وشرایط آن

قانونگذار یکی از موارد سقوط تعهدات را  تبدیل تعهد  مستندا به ماده 292 قانون مدنی با شرایطی 1- درصورت تراضی متعهد ومتعهد له به تعهد جدید  2-ادی دین متعهد از طرف شخص ثالث با رضایت متعهد له 3-منتقل نمودن مافی الذمه متعهد از سوی متعهد  مقرر  نموده است که در اینصورت تعهدات سابق به تعهدات جدید تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین آنرا صراحتا شرط کرده باشند .

لذا در اینگونه موارد بهتر است بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.