نوشته‌ها

اموال منقول

بسمه تعالی 

اموال منقول 

نظربه اینکه اموال منقول وغیر منقول در صلاحیت محاکم تاثیر دارد به همین خاطر قانونگذار اموال منقول وغیرمنقول را درمواد  19تا 28قانون مدنی مشخص وتعریف نموده تا قضات واشخاص جامعه از مصادیق آنها دچار تردید واشتباه نباشند که حسب قانون مدنی اشیائی  نقل آن از محلی به محل دیگر و بدون خرابی به خود یا محل آن   ممکن باشد داخل اموال منقول ا ست .

که انواع کشتی های کوچک وبزرگ و قایق ها وآسیاهاو حمامهائی که در روی رودخانه ها ودریا ها ساخته میشود و میبوان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمانی جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیب خاص به عمل آید .

مصالح بنائی از قبیل سنگ آجر غیره که برای برای بنای تهیه شده مادامی که در بینا بکار نرفته داخل در اموال منقول است

وهمچنین کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم داخل اموال منقوله است هرچند مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد .

لذا در این قبیل موارد بتهر است اشخاص بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمایند.