نوشته‌ها

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی درخصوص اینکه افت قیمت خودرو شامل تعهدات بیمه است بوسیله وکیل علیرضا پورمحمد

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجا نشرقی

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از آقای تجدیدنظر خواه آقای  ………………………….نسبت به شماره دادنامه 140130390004613241 بکلاسه های 140030920004627772و140130920000029179به شماره بایگانی 0100038و0001060به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد ؛

با توجه به اینکه قاضی محترم بدون توجه به مستندات ابرازی اینجانب  به صرف ادعای شرکت بیمه که ماده 39 قانون بیمه شامل افت قیمت نمیشود موکل اینجانب را به خسارت ناشی از افت قیمت محکوم نموده مورد اعتراض اینجانب است به این شرح که اولا به موجب بندب ماده یک قانون بیمه اجباری  خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی ناشی از زیانهای است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این به اموال شخص ثالث وارد میشودلذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود بویژه آنکه ماده 2قانون رسیدگی فوری  به خسارت  ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345نیز کاردان فنی راهنمایی ورانندگی وپلیس راه را به تعیین میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر وکسرقیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود مکلف نموده است همچنین است ماده 2قانون بیمه اجباری  که خسارت وارد شده به شخص ثالث را در اثرحوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395کلیه دارنندگان وسایل نقلیه موضوع این این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خودرادر قبال خسارات بدنی ومالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به میزان مندرج در ماده 8این قانون نزد شرکت بیمه ، بیمه کنند .لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه برخسارت وارده به بدنه آن ، براساس تائید کارشناسان متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد دراین صورت از باب تسبیب ، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه وفاقد اشکال  است . ثانیا اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره 3ماده 8 قانون بیمه اجباری ، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395با لحاظ بندب ماده یک این قانون شامل افت قیمت خودرو نیز میشود ولذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز میشود

لهذا از قضات محترم تجدیدنظر خواهشمنداست با ملاحظه مراتب فوق  ونظریه مشورتی ونمونه رای که قبلا پیوست پرونده گردیده است وماده قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از رانندگی مصوب 1345وماده2 قانون بیمه اجباری وتبصره 3ماده 8 بالحاظ ماده یک قانون بیمه اجباری که حاکی از شمول افت قیمت خودرو است وماده 39 دلالت برعدم پرداخت خسارت از باب افت قیمت نیست رای مبنی برنقض دادنامه ومحکومیت شرکت به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت صادر فرمائید %

با تشکر