نوشته‌ها

اعلام وقف ملک بضرر زارعین

بسمه تعالی

فرار مالک از اجرای قانون اصلاحات ارضی

مطابق تبصره 5 ماده 2قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340که مقرر داشته – از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه اقداماتيكه براي فرار از اجراي مقررات اين قانون بعمل آيد ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غيره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام كان لم يكن خواهد بود

ادامه مطلب