نوشته‌ها

اعتراض شخص ثالث

بسمه تعالی

اعتراض شخص ثالث به زبان ساده

یکی از طرق فوق العاده دادرسی که قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص پیش بینی نموده اعراض شخص ثالث است که با استفاده از این طرق اشخاص ثالث که در جریان مداخله وشرکت نداشته اند وآرای هریک از دادگاهها وحتی رای داوری برخلاف حقوق ومنافع آنه صادر شده باشد به دوصورت اعتراض اصلی  با تقدیم دادخواست وطاری بدون تقدیم دادخواست درصورت صلاحیت دادگاه درغیر اینصورت با تقدیم دادخواست  تازمان قبل از اجرای حکم وبعداز اجر ا به شرط عدم سقوط منشاءو ماخذ  اعتراض می کند. ادامه مطلب