نوشته‌ها

اشخاص مشمول دریافت زمین

بسمه تعالی

اشخاص مشمول دریافت زمین

مطابق ماده نوزدهم قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339 ) زمينهائي كه بنا بمقررات اينقانون تقسيم ميشود برئيس خانوار انتقال داده ميشود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب ‌زير رعايت ميشود : ‌

الف – زارعين هر ده كه در همان زمين بزراعت مشغولند و مقيم ده باشند.

ب – وراث زارعيني كه حداكثر يكسال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند.

ادامه مطلب