نوشته‌ها

اخذ ارش (مابه التفاوت قیمت )

بسمه تعالی

معیوب بودن مورد معامله

به این شرح که درصورت معیوب بودن مورد معامله ، مشتری می تواند معامله را فسخ یا با قبول معامله  اخذارش نماید (مطالبه  تفاوت بین سالم ومعیوب )