نوشته‌ها

اثبات مالکیت

بسمه تعالی

اثبات مالکیت به زبان ساده

بحث اثبات مالکیت زمانی مطرح است که شخص یا اشخاصی نسبت به اموال فاقد سند ثبتی   بادر دست داشتن هریک از ادله ای  1- سند 2-شهادت 3- تصرف درمقابل شخص یا اشخاصی که به هر طریقی معارض مالکیتشان هستند ادعای مالکیت عین یا منافع  دارند وبه تنهایی قابل استماع نمی باشد ادامه مطلب