نوشته‌ها

ابراء وشرایط آن در سقوط تعهدات

بسمه تعالی 

ابراء وشرایط آن در سقوط تعهدات 

قانوگذارضمن اینکه داین ومدیونیت را محترم شمرده که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، داین میتواند مطالبه طالب خودرا از دادگاه محترم درخواست نماید بلکه مطابق ماده 289 قانون مدنی داین میتواند به اختیار از حق خود صرفنظر وابراء نماید و بشرط داشتن اهلیت  از موارد سقوط تعهدات است ولازم است  وحق رجوع ندارد مستندا به ماده 806 قانون مدنی که بخشش طلب به مدیون را غیر قابل رجوع اعلام نموده است .

لهذا بنابه مراتب به زنان توصیه میشود نظربه  اینکه ابراء غیرقابل رجوع واز موارد سقوط تعهدات است ومهریه هم به نوع دین است هیچ وقت از کلمه ابراء استفاده نکنند وحداقل امکان از کلمه بخشش استفاده نماید که قابل رجوع باشد  .

لذا بنابه مراتب بهتراست در اینگونه موارد بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته ودارای سابقه وکاربلد باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.