کلاهبرداری ومصادیق آن

بسمه تعالی

کلاهبرداری بردن مال دیگری است به هرطریق ممکن  (باوسایل متقلبانه ) با توسل شخص یا اشخاص به وسایلی 1-فریب دادن به وجود شرکت ها تجارتخانها یا کارخانه ها یا موسسات موهم یا داشتن اموال واختیارات واهی 2- امیدوارنمودن به حوادث غیرواقع 3- ترساندن از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع 4-اختیارنمودن عنوان مجعول ویا وسایل تقلبی دیگر لذا توسل به وسایل متقلبانه وفریب خوردن شخص از ارکان کلاهبرداری است ادامه مطلب