اثبات مالکیت

بسمه تعالی

اثبات مالکیت به زبان ساده

بحث اثبات مالکیت زمانی مطرح است که شخص یا اشخاصی نسبت به اموال فاقد سند ثبتی   بادر دست داشتن هریک از ادله ای  1- سند 2-شهادت 3- تصرف درمقابل شخص یا اشخاصی که به هر طریقی معارض مالکیتشان هستند ادعای مالکیت عین یا منافع  دارند وبه تنهایی قابل استماع نمی باشد ادامه مطلب

وکالت وانواع آن

بسمه تعالی

وکالت وانواع آن

نایب خود قراردادن شخص یا اشخاص جهت انجام امری خاص یا کلی که  تحققش منوط به قبولشان می باشد وممکن است مجانی یا با اجرت باشد ،عقد وکالت است که درصورت دادن وکالت به غیراشخاص حقوقی لازم است بابهترین وکیل پایه یک دادگستری مشاوره ومشورت نمایید ادامه مطلب

قصاص ومصادیق آن

 بسمه تعالی 

قصاص ومصادیق آن مطابق قانون مجازات اسلامی

قصاص که منظور ازآن  جنایت بر نفس ،عضو ومنفعت به اصطلاح مقابله به مثل به سه قسمت   عمدی،شبه عمدی وخطای محض است که موارد عمدی ،خاص موارد ذیل است ؛ ادامه مطلب

نحوه تقسیم ماترک

بسمه تعالی

ماترک  وانتقال قهری مشاعی   آن بین وراث وسپس تقسیم

ماترک درآن فوت حقیقی یا فرضی  مورث تحقق پیدا می کند لذا قبل از  فوت ، ماترک معناومفهومی ندارد وتقسیم آن بین وراث بعنوان ماترک ،باطل وغیرقابل استناد است لذا تصرف اموال بعنوان ماترک قبل از فوت ، دلیل موجه برقانونی بودن تصرف نمی باشد واشخاص ذینفع می توانند با طی  طریق قانونی  آنرا مجددا مابین خود که  به صورت قهری مشاعا شریک می باشند  تقسیم نمایند ادامه مطلب

اخذ ارش (مابه التفاوت قیمت )

بسمه تعالی

معیوب بودن مورد معامله

به این شرح که درصورت معیوب بودن مورد معامله ، مشتری می تواند معامله را فسخ یا با قبول معامله  اخذارش نماید (مطالبه  تفاوت بین سالم ومعیوب )

مسحق الغیر بودن معامله

بسمه تعالی

مستحق الغیربودن  مبیع وثمن  (ضمان درک )

هریک ازبایع ومشتری درصورتیکه کل مبیع یاثمن مستحق الغیر درآید ضامن است ودرصورت جهل  علاوه برعین مبیع یا ثمن باید از عهده کل غرامات وارده برآیند (براساس قیمت روز)ودرصورت مستحق الغیربودن قسمتی از آنها ، به همان مقدار به شرح فوق پاسخگو می باشند مستندا به مواد 390تا  393 ق م  

سرنوشت قراردادها درصورت عدم تصریح ضمانت

بسمه تعالی

اعمال حق فسخ یا قبول معامله ادامه مطلب