بسمه تعالی

با عنایت به پیچیدگی مسایل حقوقی ،در این گونه موارد قبل از هرگونه مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه می گردد.

ریاست محترم کانون مرکز داوران تبریز

 

خواهان  ……………………

خوانده  …………………………………..

خواسته۱الزام به تحویل مبیع  وتخلیه نسبت به  ششدانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ۲۱۸۸۷-۲۷۱۴۱طبقه اول غربی به مساحت ۱۸۰ مترمربع                          

 ۲-الزام به پرداخت خسارت مطابق  قرارداد  روزی دویست وپنجاه هزارتومان به شرح متن تاروز تحویل    با احتساب کلیه هزینه دادسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل   وتاخیر تادیه

دلایل ۱-بیع نامه  ۲-وکالت ۳-قردادخصوصی

ریاست محترم کانون مزکز داوران تبریز

 

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از موکل شرح خواسته بدین صورت است که حسب قولنامه مورخه ۹۸/۱۰/۲۵ یک واحد آپارتمان بامشخصات ثبتی ۲۱۸۸۷-۲۷۱۴۱ به مبلغ هفتصدوده میلیون تومان خریداری وخواندگان  متعهدشده اند درتاریخ ۹۹/۴/۳۰ با تهیه پایان کار وسایر هزینه های لازم  با حضور در دفترخانه به انتقال سند به نام اینجانب اقدام نماید که در این درفاصله در تاریخ ۹۹/۷/۲۸ طی توافق تاتاریخ ۹۹/۹/۳۰آپارتمان در اختیار وحید محمدی بصورت امانت قرار گرفته که درصورت خودداری مبلغ دویست پنجاه هزار توان برای روزانه بعنوان خسارت  تعیین شده است که تا حال به بدلایل مختلف از تحویل آپارتمان  خودداری می نمایند لهذا از ریاست محترم داورخواهشمنداست رای حسب ستون خواسته با ملاحظه دلایل پیوستی را  صادر فرمائید%

با عنایت به پیچیدگی مسایل حقوقی ،در این گونه موارد قبل از هرگونه مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب توصیه می گردد.