بسمه تعالی

دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب تبریز

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از آقای……………….. مستندا بوکالتنامه پیوستی ، حسب اظهارات موکل شرح ماوقع بدین صورت است ؛

مقدمه

موکل در سال۱۳۹۹بفکر راه‌اندازی یک واحد تولیدی شانه سازی با‌ آقای………………….درتبریز ‌از طریق‌سایت‌دیوارآشنا و وارد‌مذاکره شده است  آقای………………….  با تعریف وتمجید، خودش را بعنوان خبره وصاحت شرکت گروه تحقیقاتی تولیدی ………….. بانشان دادن نمونه کارخانه  درخصوص  ساخت وتولید انواع کارخانه  معرفی و بلاخره موکل را  متقاعدبه انعقاد قراردادنموده  ودرتاریخ  24/7/99  به تبریز جهت مشاهده نزدیک کارهای…………. رفته اونجا هم از اختراعاتش چنان وچنین‌ توصیف نموده  موکل را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده وهفته بعدش به……………….. آمده و از محل بازدید وقرارداد نوشته است وبعداز انجام 90 درصد تعهداز سوی موکل و واریز مبلغ بمیزان 630میلیون تومان ، بلاخره آقای……………..با 30درصد ازانجام تعهدبه ظاهر که حقیقت امر اصلا کارائی ندارد ، موضوع تعهدش را بلاتکلیف رها نموده وپیگیریهای  مکرر موکل ، منتج به نتیجه نگردیده وناچارا موکل اقدام به تامین دلیل نموده است وعلاوه براصل مبلغ ،مبلغی در حدود ششصد میلیون تومان دیگر را به شرح کارشناس تامین دلیل خسارت وارد نموده است

حال با ملاحظه مقدمه فوق وپرونده تامین دلیل  آنچه مشخص و واضح وغیر قابل انکار ومحرز است به شرح ذیل است ؛

1-متهم خودش را صاحب شرکت گروه تحقیقاتی تولیدی ……………… که اصلا وجود خارجی ندارد  معرفی واز مهر شرکت جهت ترغیب موکل در قراردادی به ارزش هفت صد میلیون تومان  استفاده  نموده  ومبلغ شش صدوسی  میلیون تومان موکل را از این طریق برده است که علاوه از آن مبلغ ، مبلغی به همان میزان مستندا به نظریه کارشناسی  نیز خسارت وارد نموده است  که از مصادیق ماده 1قانون تشدید مرتکبین …….کلاهبرداری است

2-متهم خودش را صاحب کارخانه باآدرس مشخص واهل خبره معرفی نموده  درصورتیکه حسب بررسی های صورت گرفته بوسیله موکل  نه تنها اهل خبره وصاحب کارخانه نمی باشد بلکه اشخاصی را که از اینطریق کلاهبرداری نموده برای هرکدام آدرس های مختلف داده است که تعدادی از این قراردادها به آدرسهای مختلف جهت ملاحظه به پیوست است که از مصادیق ماده یک قانون تشدید ……کلاهبرداری است .

3- همانطوریکه کارشناس تامین دلیل نیز بیان نموده است وافراد اهل فن نیز وسایل ارسالی از سوی متهم را  نیز از نزدیک مشاهده نموده اند متهم که خودش را اهل خبره وکاربلد وصاحب سازننده کارخانه بعنوان شرکت گرو تحقیقاتی تولیدی…………….معرفی نموده وسایل ارسالی نه تنها ناقص است بلکه درمورد شانه تولید تخم مرغ کارائی ندارد  که بیانگر توسل متهم از راه حیله وتقلب جهت تحصیل اموال موکل است .

4-حال نظر به اینکه در بدوقرارداد سه فقره چک  به متهم به شرح قرارداد تحویل گردیده وچک اولی به مبلغ 130میلیون تومان وصول ودومی وسومی حسب توافق بصورت خرده  خرده به بهانه اینکه حساب  خودش بدلایل نامعلوم مسدود می باشد  به حساب اعلامی ازسوی  متهم بنام…………………..واریزنموده است از این بابت از خانم…………………………….در کلاهبرداری شاکی می باشند

لهذا باعنایت به مراتب فوق وملاحظه اسناد پیوستی از دادستان محترم خواهشمنداست دستوری علاوه بر منع خروج از کشور ، رسیدگی باملاحظه اسناد پیوستی صادر فرمائید .