دادیار محترم شعبه 33ناحیه یک شهرستان شیراز

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از آقای ………………….  عطف بکلاسه 140130920000890692به شماره بایگانی 0100492که در مورخه 22/4/1401راس ساعت 10وقت رسیدگی تعیین گردیده است  ، حسب اظهارات موکل اصول ومستندات پیوستی    شرح ماوقع بدین صورت است ؛

مقدمه

موکل در سال۱۳۹۹بفکر راه‌اندازی یک واحد تولیدی شانه سازی با‌ آقای ……………………………. درتبریز ‌از طریق‌سایت‌دیوارآشنا و وارد‌مذاکره شده است  آقای ………………..  با تعریف وتمجید، خودش را بعنوان خبره وصاحت ………………………………..  بانشان دادن نمونه کارخانه  درخصوص  ساخت وتولید انواع کارخانه  معرفی و بلاخره موکل را  متقاعدبه انعقاد قراردادنموده  ودرتاریخ  24/7/99  به تبریز جهت مشاهده نزدیک کارهای ……. رفته اونجا هم از اختراعاتش چنان وچنین‌ توصیف نموده  موکل را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده وهفته بعدش به  شیراز آمده و از محل بازدید وقرارداد نوشته است وبعداز انجام 90 درصد تعهداز سوی موکل و واریز مبلغ بمیزان 630میلیون تومان ، بلاخره آقای ……………………با 30درصد ازانجام تعهدبه ظاهر، که حقیقت امر اصلا کارائی ندارد ، موضوع تعهدش را بلاتکلیف رها نموده وپیگیریهای  مکرر موکل ، منتج به نتیجه نگردیده وناچارا موکل اقدام به تامین دلیل نموده است وعلاوه براصل مبلغ ،مبلغی در حدود ششصد میلیون تومان دیگر را به شرح کارشناس تامین دلیل خسارت وارد نموده است

حال با ملاحظه مقدمه فوق وپرونده تامین دلیل  آنچه مشخص و واضح وغیر قابل انکار ومحرز است به شرح ذیل است ؛

1-متهم خودش را صاحب…………………………………. که اصلا وجود خارجی ندارد  معرفی واز مهر شرکت جهت ترغیب وامیدواری  موکل در قراردادی به ارزش هفت صد میلیون تومان  استفاده  نموده  ومبلغ شش صدوسی  میلیون تومان موکل را از این طریق برده است که علاوه از آن مبلغ ، مبلغی به همان میزان مستندا به نظریه کارشناسی  نیز خسارت وارد نموده است  که از مصادیق ماده 1قانون تشدید مرتکبین …….کلاهبرداری است که استعلام صورت گرفته از سوی اداره آگاهی تبریز در پرونده دیگر متهم  به شماره شناسه 3664935 موضوع پرونده بکلاسه 1401309200013405به شماره بایگانی 0100508  شعبه 10 بازپرسی تبریز حاکی از تائید مراتب فوق است که با استفاده از  عناوین غیر واقع (یعنی داشتن  کارخانه ونشان دادن کارخانه دیگر بعنوان نمونه کار و داشتن ………………………… که در قرارداد نیز بکاربرده است ) موکل را امیدوار و وجه نقد موکل را از این طریق برده است

2-متهم خودش را صاحب کارخانه باآدرس مشخص واهل خبره معرفی نموده  درصورتیکه حسب بررسی های صورت گرفته بوسیله موکل  نه تنها اهل خبره وصاحب کارخانه نمی باشدبلکه همگی صرفا جهت امیدواری بوده است   که از مصادیق ماده یک قانون تشدید ……کلاهبرداری است .

3- همانطوریکه کارشناس تامین دلیل نیز بیان نموده است وافراد اهل فن نیز وسایل ارسالی از سوی متهم را  نیز از نزدیک مشاهده نموده اند متهم که خودش را اهل خبره وکاربلد وصاحب سازننده کارخانه بعنوان شرکت گرو تحقیقاتی تولیدی پیشگامان معرفی نموده وسایل ارسالی نه تنها ناقص است بلکه درمورد شانه تولید تخم مرغ کارائی ندارد  که بیانگر توسل متهم از راه حیله وتقلب وامیدوار نمودن موکل جهت تحصیل اموال موکل است .

4-حال نظر به اینکه در بدوقرارداد سه فقره چک  به متهم به شرح قرارداد تحویل گردیده وچک اولی به مبلغ 130میلیون تومان وصول ودومی وسومی حسب توافق بصورت خرده  خرده به بهانه اینکه حساب  خودش بدلایل نامعلوم مسدود می باشد  به حساب اعلامی ازسوی  متهم بنام…………………….. واریز گردیده  وتاکنون چک های ماخوذه را  مسترد ننموده خیانت در امانت کرده  است که موکل از این بابت از ……………………..  شاکی می باشند

لهذا باعنایت به مراتب فوق وملاحظه اسناد پیوستی از دادیار محترم خواهشمنداست دستوری علاوه بر منع خروج از کشور ، رای باملاحظه اسناد پیوستی صادر فرمائید .

با تشکر