بسمه تعالی 

نمونه لایحه پاسخ تجدیدنظر خواه مبنی برادعا تقسیم اموال قبل از فوت

قضات ومستشاران محترم تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از آقای …………..غیره نسبت به شماره دادنامه  140030390009659380صادره از دادگاه محترم شعبه 4اهر بکلاسه140030920003788241وبه شماره بایگانی  000896 پاسخ تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل است ؛

اولا قاضی محترم با ملاحظه محتویات پرونده ودفاعیات طرفین، مبادرت به صدور رای نموده است لذا ایراد و اعتراضی که موجب نقض رای باشد مطرح نگردیده است

ثانیا نظربه خلاصه ایرادات تجدیدنظر خواه که عبارت باشد ؛

1-شهادت بردریافت سهم الارث 2-مغایرت با خود قرارداد 3-اشکال عرفی وشرعی داشتن رای دادگاه 4-تغییر خواسته از تقسیم به صلحنامه ودرخواست جلب شخص ثالث .

اولا دفاعیات اینجانب همان است که در جلسه دادگاه محترم بدوی مطرح نموده ام  ثانیا مطابق قوانین آمره ارثی قانون مدنی ،تحقق ارث وماترک وتقسیم آن  به موت حقیقی  یا فرضی مورث  منوط است مستندا به ماده 867قانون مدنی وهر گونه ادعا قبل از فوت بعنوان ماترک که تجدیدنظر خواه ادعا می نماید قبل از فوت مورثشان اموال ماترک را تقسیم نموده است باطل وبلا اثر است لذا ادعای تجدیدنظر خواه به لحاظ مغایرت با قوانین آمره مدنی وشرعی که سالبه به انتفاع موضوع است قابلیت استماع ندارد وهمچنین است تغییر خواسته از تنفیذ تقسیم به صلحنامه که ماهیتا نیز به لحاظ اظهارات متناقض وارد نمی باشد بلکه از نظر شکلی که تغییر خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی است قابل استماع نمی باشد وهمچنین است درخواست جلب شخص ثالث

لهذا بنابه مراتب فوق از قضات محترم تجدیدنظر خواهشمنداست به لحاظ منتفی بودن موضوع تقسیم قبل از فوت رای مبنی برتائید دادنامه بدوی صادر فرمائید %

                                                                                                                                                                              با تشکر