بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه شعبه 9 عمومی وحقوقی تبریز

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از …………………. نسبت به شماره دادنامه 140130390001677833به شماره کلاسه 140030920005120984به شماره بایگانی 0001292که حسب آن  حکم به الزام  تنظیم سند صادرگردیده است به شرح ذیل تقاضای واخواهی میگردد؛

با این مستند که نمایندگی سایپا بدون اذن واطلاع از موکل مبادرت به فروش یک دستگاه کوئیک به خواهان نموده وموکل برعلیه نمایندگی پرونده کلاهبرداری بکلاسه 140030920004482120 به شماره بایگانی 0100318 شعبه 111دادگاه کیفری دو شهر تبریز در جریان رسیدگی می باشد ودر مورخه 23/3/1401راس ساعت 9صبح وقت رسیدگی دارد مطرح نموده است الزام به تنظیم سند علیه  موکل برخلاف مقررات آئین دادرسی مدنی وبدون توجه به رابطه احراز انتقال مالکیت به نمایندگی است که نماینده محترم آنرا به خواهان خواهان فروخته است .

لهذا از ریاست محترم دادگاه خواهشمنداست با ملاحظه اسناد مالکیت موکل واحراز عدم انتقال آن به شخص نمایندگی سایپا  رای مبنی برنقض رای واخواهی ورد خواسته صادر فرمائید %