بسمه تعالی

نمونه لایحه جهت رد ابطال عملیات اجرایی

لذا دراینگونه مسایل به لحاظ پیچیدگی،جهت رسیدن به حق بهتراست حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری قبل از هر گونه اقدام مشاوره نمائید.

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از  ……………….نسبت به شماره دادنامه  9909974145500379به شماره پرونده 9809984145500992به شماره بایگانی 981071به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد ؛

1-مستند قاضی محترم در صدور رای مبنی بر ابطال اجرائیه  که عبارت باشدادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر عدم رعایت فروش مازاد از مبلغ محکومیت با تکیه براستشهادیه ونظریه کارشناسی  کاملاغیر مستدل است به این شرح که اولا میزان محکومیت  ………………… نزدیک شانزده میلیون تومان می باشد  نه مبلغ حدود یک میلیون هشتصد هزار تومان بنابراین میزان محکومیت را جهت انحراف ذهن قاضی درست اعلام ننموده اند ثانیا پرونده مزایده با رعایت  کلیه تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی براساس  پرونده  تقسیم ترکه به کلاسه 921111که محل مزایده سهم مشاعی دو نفر بنامان ……………………….. بوده برگزار گردیده است بنابراین ارائه تقسیم نامه بعداز برگزاری مزایده به قصد ابطال بهرطریقی ، بعداز گذشت چهار سال از زمان آن باوجود اینکه تاکنون پروندههای مختلف جهت ابطال پرونده تشکیل داده اندو به نتیجه نرسیده اند که اکثر اشخاص  از این طروقها استفاده می کنند مخل دلایل زمان مزایده  بویژه پرونده تقسیم ترکه که حسب آن محل مزایده سهم مشاعی است  نیست به  بیان واضحتر رای دادگاه بالاترین دلیل وسند  است درمقابل رای دادگاه ، توسل به استشهادیه ونظریه کارشناسی مبنی بروجود تقسیم  اعتبار قانونی ندارد

2-باوجود اینکه قاضی محترم به ماهیت پرونده از نظر وارد نبودن توجه ننموده بلکه از نظر شکلی نیز با وجود اعتراض به نظریه کارشناسی ودر خواست ارجاع به هئیت سه نفره مبنی برعدم استعلام از جهاد کشاورزی وملاحظه پرونده تقسیم با اکتفاء به نظرکارشناس تک نفره  باوجود غیرمستدل بودن آن مبادرت به صدور رای نموده است که کاملا برخلاف قانون می باشد بعبارت بهتر نظرکارشناسی بدون استعلام از جهاد کشاورزی وبدون توجه به پرونده تقسیم ترکه  است ورای دادگاه محترم با تکیه به نظریه کارشناسی برخلاف قانون است

لهذا بنا بمراتب از قضات ومستشاران محترم تجدیدنظر خواهشمنداست با ملاحظه دلایل پیوستی که حکایت از مشاعی وغیرقابل  تقسیم بودن محل مزایده است بخصوص صورتجلسه اجرا مورخه 10/11/94که باتفهیم فروش ونداشتن مطلب خاص  وتلاش بی دلیل  تجدیدخوانده مبنی بر تهیه استشهادیه وتقسیم آن  بعدازبرگزاری مزایده از موارد ابطال مزایده نمی باشد رای مبنی بر نقض دادنامه ورددعوی صادر فرمائید.

لذا دراینگونه مسایل به لحاظ پیچیدگی،جهت رسیدن به حق بهتراست حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری قبل از هر گونه اقدام مشاوره نمائید.

لازم به ذکراست  نهایتا رای دادگاه بدوی توسط قضات محترم تجدیدنظر نقض  گردیده است .