دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب تبریز

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از شاکی ………………. حسب اظهارات وی علیه متهم ……………….مستندا به دلایل پیوستی مبنی بر کلاهبرداری به شرح ذیل است ؛

مقدمه

آقای  …………….. در مورخه 10/2/1401 با مراجعه به موکل که دنبال خرید آپارتمان جهت سرپناه خانواده اش بوده ودارای یک قطعه زمین بمتراژ 58متر واقع در خیابان شهید حمدی بوده ، خودش را مالک آپارتمان واقع در شهرک امام معرفی وونهایتا به سادگی موکل سوء استفاده نموده وبه مبلغ 650میلیون تومان قیمت آپارتمان را اعلام وقیمت زمین را حسب توافق به مبلغ 450میلیون تومان اعلام وبرای بقیه ثمن مبلغ یکصدوپنجاه میلیون تومان طی دوفقره فیش پیوستی به ترتیب صد میلیون تومان به حساب سارا یعقوبی وپنجاه میلیون را به حساب جلیل امیری واریز ومبلغ ده میلیون تومان نقدا دریافت وسه میلیون بعنوان بیعانه دریافت نموده که جمع دریافتی نقدی کلا 163میلیون تومان می باشد وبرای بقیه قرارشده موقع تنظیم سند پرداخت نماید .

نظربه اینکه موکل به شرح فوق یک واحد آپارتمان واقع در شهرک امام از آقای  ………. خریداری نموده بدون اینکه سند آپارتمان را ارائه نماید وبا امروز فردا موکل  متوجه شده اصلا آقای  …………….مالک آپارتمان نبوده است وآپارتمان شخص دیگری به موکل فروخته است  واز مصادیق فروش مال غیر ودر حکم کلاهبرداری می باشد واز این طریق اموالی متعلق به موکل را به ارزش 650میلیون تومان برده است که اسناد پیوستی حکایت از صحت مراتب فوق است لهذا از دادستان محترم خواهشمنداست با ملاحظه دلایل پیوستی واستعلام مالک آپارتمان مورد معامله که فروشنده هیچ سمتی نداردوحسب اظهارات موکل ، افراد زیاد مثل موکل را کلاهبرداری نموده وقصد خروج از کشور را دارد که اخیرا در فرودگاه دستگیر وروانه زندان گردیده ابتدا دستوری مبنی بر منع خروج از کشور سپس  رسیدگی مقتضی را  صادر فرمائید.