بسمه تعالی

قضات محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران

باسلام

احتراما انجانب ………………………….. نسبت به شماره دادنامه 140091390006541711به شماره پرونده 9909982640600035به شماره بایگانی 9900040 که در تاریخ 8/3/1401 ابلاغ شده داخل در مهلت قانونی به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد ؛

مقدمه

اینجانب با شراکت خوانده یک ساختمان  ……..طبقه همانطوریکه خواهان محترم بیان داشته ساخته وبین خودمان حسب اظهار خودش تقسیم نموده وهیچ اختلافی ازاین بابت نداریم  واختلاف تنها از بابت حساب وکتاب هست .

قضات محترم تجدیدنظر همانطوریکه مستحضر گردید از حیث تقسیم اختلافی نداریم وساختمان مورد مشارکت حسب تقسیم نامه مورد استفاده طرفین است .

که اولا  خواسته الزام به ایفای تعهد که حسب مراتب فوق ساختمان مورد شراکت تقسیم گردیده وهرکدام از حصه خودمان  متصرف هستیم  چه تعهدی داده ایم که قاضی محترم برای من حکم به الزام به  ایفای تعهد داده است لذا رای دادگاه محترم از این حیث که خواسته مبهم مطرح گردیده ومنجز نمی باشد ومنظور خواهان از الزام به ایفای تعهد ،احراز تقسیم نامه است یا مطالبه طالب مشخص نمی باشد که هرکدام باخواسته  الزام به ایفای تعهد متفاوت می باشد .

دوما متن رای با خواسته که حاکی از مشارکت یک  ساختمان 5 طیقه وتقسیم آن بین شرکین است متضاد است وتعهدی را که اینجانب را به آن الزام نموده مشخص ننموده است

لهذا بنابه مراتب از قضات محترم تجدیدنظر خواهشمنداست  به جهت مغایرت با مقررات آئین دادرسی مدنی که منجز بودن خواسته را شرط پذیرش دعوا نموده است  رای مبنی برنقض آن صادر فرمائید %