بسمه تعالی

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی

با سلام

احتراما اینجانبان 1- …………………… 2-………………… نسبت به شماره دادنامه 140130390001040994 به کلاسه 140030920002237351به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد؛

نظربه اینکه قاضی محترم از بابت عدم رعایت اصول فنی ،اینجانبان را مستندا به نظریه کارشناسی به 200برابر حداقل دستمزد کارگری به جزای نقدی محکوم نموده مورد اعتراض اینجانبان است به دلیل اینکه   هم کارشناس جانب کارگر را گرفته وهم خودمان که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده ایم دلیل برعدم رعایت اصول فنی وعدم تهیه وسایل وامکانات لازم از سوی اینجانبان نیست بلکه قصور از ناحیه شاکی است که باوجود کلیه امکانات لازم ، باز حادثه آفریده است  لذا رای قاضی محترم  به حداکثر جزای نقدی از روی انصاف وعدالت نیست  لهذا از قضات محترم تجدیدنظر خواهشمنداست باملاحظه وضعیت اینجانبان با اعمال تخفیف از حیث جزای نقدی رای مبنی برتائید دادنامه صادر فرمائید %