بسمه تعالی

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی

باسلام

احتراما اینجانب …………….. نسبت به شماره دادنامه 140130390000953187  به  شماره پرونده 140030920003859969وبه شماره بایگانی…………………به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد؛

مقدمه

اینجانب برای تحویل آلومینیوم از آقای …………….. بمیزان…………… پول گرفتم ودر نزد شهودین با تحویل ………….. به وی تسویه حساب کامل نمودم وحتی فاکتور گرفتم که به دلایل نامعلومی گم شده است .

 حال نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده محترم با توسل به صورت حساب بانکی همه واقعیتها را منکر میگردد و اینجانب  نیز نزد شهودین تسویه حساب نموده ام که حاضر به ادای شهادت با اتیان سوگند نزد قضات محترم می باشند که هرچند قاضی محترم استماع شهادت شهود اینجانب در مرحله بدوی پذیرفته  ولی به لحاظ بی اطلاعی اینجانب از صدور ابلاغیه ، استماع شهادت شهود صورت نگرفته وقاضی محترم بدون استماع شهادت شهود اینجانب مبادرت به صدور رای نموده است برخلاف موازین شرعی است  لهذا  از قضات محترم تجدیدنظر عاجزانه خواهشمنداست جهت کشف حقیقت با ملاحظه استشهادیه پیوستی با صدور قراراستماع شهادت شهود واحراز بی حقی تجدیدنظر خوانده مستندا به بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ غیر شرعی بودن خواسته   رای مبنی بر نقض دادنامه صادر فرمائید .