بسمه تعالی 

نمونه لایحه مبنی برابطال تقسیم نامه وخلع ید 

دراینگونه موارد توصیه میگردد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد مشاوره نمائید.

ریاست محترم دادگاه عمومی وحقوقی شعبه 6تبریز

 باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از خواهانها   به شماره کلاسه  140030920002780668   وبه شماره بایگانی 000656  شرح خواسته بدین صورت است که موکل  با شرکت  ……………….. قرادادمشارکت در مورخه 6/10/1380  منعقد نموده  که حسب مقررات نسبت به احداث ساختمان اقدام نماید نظربه اینکه بدون مجوز وخارج از قراداداقدام به ساخت وساز نموده وحسب رای قطعی کمسیون ماده 100 تخریب آن صادر وبه استناد رای شهرداری ، قراردادمشارکت  حسب رای شورای حل اختلاف وشعبه سوم دادگاه عمومی وحقوقی منفسخ گردیدوروابط حقوقی طرفین دیگر قابل اعتبار واستناد نمی باشدو کلیه آثار ناشی از قراردادمشارکت نیز منحل گردیده  لهذا نظر به اینکه برمبنای قرارداد مشارکت  تقسیم نامه ای در موخه 3/10/83 بدون شرکت احدی از موکلین ……………..  منعقد وحسب آن موضوع تقسیم به اشخاص ثالث به ترتیب به آقایان………………………. با وجود اطلاع  از انفساخ قرارداد واگذار گردیده وبه شرح فوق دیگرقرارداد مشارکت (مبنا )  قابل استنادو معتبر نمی باشدوکلیه روابط حقوقی ناشی از قرارداداز بین رفته است و موکلین ، هرگونه اسناد مورد ارائه خواندگان را مورد انکار می نمایند که در دفاع وکیل محترم خواندگان  بیان داشته روابط حقوقی طرفین دارای اعتبار است  وتقسیم نامه که برهمین اساس تنظیم گردید معتبر می باشد که دراین میان یک برگ کپی حاوی ارجاع حل اختلاف به داوری نموده وایراد عدم صلاحیت به دادگاه محترم نموده است هیچ یک از موارد مطروحه اساس قانونی ندارد وکپی مورد ادعائی اولا مورد تائید احد از موکلین ……… قرار نگرفته است ثانیا باامضا احد از موکلین بنام ………… ارائه گردیده مورد انکار وی می باشد

لهذا  رای بدوا مبنی براعلام ابطال تقسیم نامه و سپس خلع ید از موضوع قرارداداز طرف قسمت جنوبی ملک به میزان حدودا 142مترمربع در چهار طبقه  با ملاحظه سند ثبتی 12391ورای شورای حل اختلاف وشعبه سوم دادگاه عمومی وحقوقی بعنوان مرجع تجدیدنظر صادر فرمائید%

دراینگونه موارد توصیه میگردد با بهترین وکیل پایه یک دادگستری که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد مشاوره نمائید