بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه  14  دیوان عدالت اداری

باسلام

احتراما اینجانب ………………. فرزند …………… به کدملی …………….    نسبت به رای اصرای کمسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 134083/00/5به تاریخ 18/11/1400 وشماره رای منقوض 94/5/12846تاریخ صدور 02/08/1395 مستندا به ماده 63قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390به شرح ذیل مستندا به دلایل پیوستی ومحتویات پرونده بویژه استشهادیه  ونظریه کارشناس قبلی که حسب آن رای کمسیون نقض گردیده است درخواست رسیدگی جهت  نقض ورسیدگی ماهوی را از ریاست محترم شعبه استدعا دارم ؛

مقدمه

برابر نظریه کارشناس تامین دلیل پیوستی واستشهادیه محلی   قبلی قدمت ساختمان اعم از تجاری ومسکونی  مربوط به دهه 70می باشدو کمسیون بدوی وتجدیدنظر، بدون توجه به این دلایل ،مستندا به گواهی معاملاتی  وجواز حفاری ، سال تخلفاتی را  1393اعلام وجریمه تعیین نموده است  وحسب رای جنابعالی رای کمسیون نقض، جهت رسیدگی با ارجاع به کارشناسی به کمسیون مربوطه ارجاع گردیده وکمسیون باارجاع به کارشناسی واعلام نظر کارشناس مبنی بر قدمت ساختمان مربوط به دهه 70 باز بدون توجه به نظریه کارشناسی همان رای قبلی را تکرار نموده واخذ عوارض را بعداز جریمه متذکر شده است

1-  رای  صادره  کمسیون برخلاف استدلال قاضی محترم دیوان ،برخلاف مقررات آئین دادرسی وبدون توجه به نظریه کارشناسی ارجاعی صادر گردیده مورد اعتراض اینجانب است به این شرح که پرونده با وجود اینکه حاکی از تخلف ساختمانی مربوط به دهه 70 مستندا به نظریه کارشناسی می باشد ومصون از تعرض مانده وادله ابرازی شهرداری بیانگر قدمت ساختمان مورد ادعایی نیست وبا وجود قرار کمسیون مبنی بر اصلاح تخلف ساختمانی به سال 70  مجددا کمسیون رای برخلاف قرار صادره نموده است .

2- صدورقرارکمسیون مبنی براصلاح تخلف به سال 70کاملاً غیرقانونی است که بجای رای ، قرارصادرنموده وبعد بدون دلیل برخلاف قرار صادره وبرخلاف نظریه کارشناسی ،مبادرت به صدوررای اصراری نموده است.

3-با عنایت به مراتب فوق از قاضی محترم خواهشمنداست با ملاحظه دلایلی 1- استشهادیه قبلی 2-نظریه کارشناس تامین دلیل 3-نظریه کارشناس ارجاعی کمسیون  که مصون از تعرض مانده است 4- قرار کمسیون مبنی براصلاح تخلفات به سال 70 5- تذکز اخذ عوارض  بعداز اخذ

 جریمه برخلاف رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری 354-358مورخه 1380//11/14  6-شماره دادنامه 9709970903102127 شعبه 14 دیوان عدالت اداری     رای مبنی بر نقض رای کمسیون ورسیدگی ماهوی حسب دلایل استنادی صادر فرمائید %