بسمه تعالی

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص پرونده ابطال مزایده

قبل از هر گونه اقدام حتما با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته یاشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

قضات محترم شعبه 29تجدیدنظراستان آذربایجانشرقی

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از تجدیدنظر خواه آقای محمد فرجیان عطف بکلاسه 9900784با ملاحظه نظریه تکمیلی کارشناسی اظهاراتم بدین شرح است ؛

اولا کارشناس محترم ضمن  پاسخ به دستور قضایی  جهت توجیح نمودن اعلام نظر خود برخلاف دستور وخارج از آن مبادرت به اعلام نظر بی اساس نموده است با وجود صراحت قانون استناد به عرف وجاهت قانونی ندارد

ثانیا مشخصات وحدود اربعه محل متنازع فیه مطابق قرار کارشناسی جهت ارزیابی  انجام گرفته مورخه 13/10/95 به کلاسه 940715موضوع پرونده مزایده  دقیقا یک قطعه زمین ارجاع وارزیابی گردیده ومصون از هرگونه تعرض مبنی بر دوقطعه بودن وقابل تقسیم بودن مانده وآنچه کارشناس محترم  بعینه دیده گزارش نموده است لذا کارشناسی مجدد بعداز چهار سال واعلام نظر مبنی بر دوقطعه بودن در زمان بازدید وادعای قابل تقسیم بودن بقصد ابطال مزایده که اگر حقیقتا قصد واگذاری مقدار ی از آن را داشت  میتوانست بطرق مختلف با خود محکوم له در زمان خودش  حل وفصل نماید وحقیقت  امر درآن زمان تلاششان بی حقی نمودن محکوم له وتعلق کل قطعه به احدی از وراث بنام ارسلان طالبپور بوده که نتیجه نداده است اجحاف در حق خریدار است که بنده خدا درآن زمان سرمایه گذاری نموده است

لهذا از قضات محترم تجدیدنظر خواهشمنداست با ملاحظه مراتب فوق ونظریه کارشناسی پیوستی که حاکی از صحیح بودن روند مزایده است رای مقتضی مبنی بر نقض دادنامه وبطلان دعوی بدوی درصورت اقناع وجدان قضایی درغیراینصورت با ارجاع به هیئت کارشناسی  صادر فرمائید.

با عنایت به مراتب فوق توصیه می گرددقبل از هر گونه اقدام حتما با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته یاشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.