دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب تبریز

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از ……………….. مستندا بوکالت نامه پیوستی شرح ماوقع بدین صورت است ؛

مقدمه

عین اظهارات موکل بصورت خلاصه

 که بنده وشرکا دنبال یک نصاب وتولید کننده دستگاه شانه ساز بودیم.تا روزی که در گوگل سرج کردیم واسم ومشخصات وشماره تماس ایشان که خودش را اهل خبره وصاحب شرکت ……………………. معرفی کرده بود  نمایش داده شد طی صحبت ها وتحقیقاتی که انجام دادیم هزینها ومصارف دستگاه وقیمت تمام شده  ایشان ازبقیه دستگاهها ونصاب هابهتر ومناسب تر بود .یعنی ایشان طوری وانمود میکرد که بقیه دستگاهها قدیمی وهزینه جاری آنها بالا وتعداد کارگربیشتری لازم داشت ودستگاه ایشان به روز وهزینهای جاری مثل اب وبرق وگاز آن تا ۱/۳ دستگاهای مشابه کمتر هزینه داشت    که بتونه مارا مجاب کنه خرید ازایشان انجام بشه تا روزی که مراجعه کردیم تبریز برای  دیدن دستگاهها و کارگاه ایشان که دوفقره کارگاه ویک دفتر کار را به مانشان دادوقراردادی به ارزش کل یازده میلیاردو پانصد میلیون ریال  منعقد و با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، ایشان فقط یک تونل تحویل داده که آنهم  طی پیگیری های انجام شده ونظریه کارشناس دادگستری ،دستگاه ایشان تمام شبیه سازی وکپی برداری هست  وتوانایی وتولید این کارراندارد.

حال با ملاحظه مقدمه فوق وپرونده تامین دلیل  آنچه مشخص و واضح وغیر قابل انکار ومحرز است به شرح ذیل است ؛

1-متهم خودش را صاحب شرکت گروه ………………….. که اصلا وجود خارجی ندارد  معرفی واز مهر شرکت جهت ترغیب موکل در قراردادی به ارزش  یک میلیاردو یکصد وپنجاه میلیون تومان استفاده  نموده  ومبلغ فوق  را از این طریق برده است که علاوه از آن مبلغ ، مبلغی  نیز مستندا به نظریه کارشناسی    خسارت وارد نموده است  که از مصادیق ماده 1قانون تشدید مرتکبین …….کلاهبرداری است

2-متهم خودش را صاحب کارخانه باآدرس مشخص واهل خبره معرفی نموده  درصورتیکه حسب بررسی های صورت گرفته بوسیله موکل  نه تنها اهل خبره وصاحب کارخانه نمی باشد بلکه اشخاصی را که از اینطریق کلاهبرداری نموده برای هرکدام آدرس های مختلف داده است که تعدادی از این قراردادها به آدرسهای مختلف جهت ملاحظه به پیوست است که از مصادیق ماده یک قانون تشدید ……کلاهبرداری است .

3- همانطوریکه کارشناس تامین دلیل نیز بیان نموده است وافراد اهل فن نیز وسایل ارسالی از سوی متهم را  نیز از نزدیک مشاهده نموده اند متهم که خودش را اهل خبره وکاربلد وصاحب سازننده کارخانه بعنوان شرکت گرو ……………….. معرفی نموده و وسایل ارسالی نه تنها ناقص است بلکه درمورد شانه تولید تخم مرغ کارائی ندارد  که بیانگر توسل متهم از راه حیله وتقلب جهت تحصیل اموال موکل است .

4-حال نظر به اینکه بنا بمراتب مبلغ پرداختی موکل از بابت به شرح ذیل است ؛

1-مبلغ 380میلیون تومان در مورخه 1/6/1400  از حساب موکل به حساب خانم………………..

2-مبلغ 70 میلیون تومان در مورخه 15/6/1400 از سوی………………….. از بابت حساب موکل به حساب …………………….

3-متلغ 130میلیون تومان در مورخه 17/6/1400از حساب موکل به حساب  …………….. 

4-مبلغ 10 میلیون تومان در مورخه 7/9/1400 از حساب موکل به حساب……………………

5-متلغ 50 میلیون تومان درمورخه 7/9/1400از حساب موکل به حساب…………………

6-مبلغ 55 میلیون تومان از حساب شرکت حمل ونقل به حساب……………………….

که برای بقیه موکل پرنت حسابی تهیه خواهد کرد

5-حال با عنایت به مراتب برخی مبالغ به حساب خانم ……………….. واریز گردیده لذا از خانم ………………… که تاکنون از استرداد مبالغ خودداری نموده است بعنوان تحصیل مال نامشروع نیز موکلین شاکی می باشند

لهذا باعنایت به مراتب فوق وملاحظه اسناد پیوستی از دادستان محترم خواهشمنداست دستوری علاوه بر منع خروج از کشور ، رسیدگی باملاحظه اسناد پیوستی صادر فرمائید .