دادستان محترم دادسرای عمومی انقلاب شهرستان ورزقان

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از موکلین بنامان………………………  شرح ماوقع بدین صورت است که موکلین ، مالک سه قطعه زمین  دیمی جمعا به مساحت حدود 4هکتار مستندا به اسناد مالکیت ششدانگ پیوستی  در روستای زنگ آباد است که تاکنون بلا منازعه در تصرفشان بوده است  با عنایت به اینکه متهم بنام …………….  موقع شخم زدن  ایجاد ممانعت در مورخه 17/3/1401 که مورد گزارش  110کلانتری گردیده   به دلایل واهی نموده  ورانندگان تراکتور بنامان …………………………………………………………………………………………………. شاهد ممانعت وی می باشند لهذا از دادستان محترم خواهشمنداست با ملاحظه اسناد مالکیت واستماع شهودین رای مبنی بر رفع ممانعت صادر فرمائید