ریاست محترم شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان

با سلام

احتراما اینجانب بوکالت از خانم …………………مستنداَ به رونوشت  سند نکاحیه پیوستی به شماره 10717 موخه  95/10/03 با خوانده محترم ازدواج واز آن تاریخ به بعد هر روز بد تر از روز قبل به زندگی مشترک جهت اصلاح رفتار غیر قابل تحمل ادامه تا اینکه درمورخه    12/6/99  موکل را بزور و با ضرب وشتم  از خانه بیرون نموده واز آن لحظه به بعد موکل شدیداً از وی نفرت پیدا کرده وبا هیچ چیزی راضی به دیدن خوانده حتی یک لحظه هم نمی باشد واز آنجا  که تشکیل خانواده برپایه توافق وتفاهم استوار میگردد ومقررات حاکم برخانواده نیز مورد تائید مراتب فوق است وشرع اسلام نیز تشکیل خانواده برپایه زور را قبول ننموده وماده 1130قانون مدنی موارد عسرحرج را بصورت تمثیل آورده وکراهت شدید زوجه نیز از موارد عسر وحرج می باشد دلایلی به ترتیب که عبارت باشد ؛

  • عدم ارتباط موکل با خوانده به مدت طولانی
  • بخشش کل مابقی مهریه از این تاریخ به بعد
  • استرداد جهیزیه
  • پرونده اجرای مهریه

بیانگر کراهت موکل از همسرش می باشد لهذا از ریاست محترم دادگاه خواهشمنداست با احراز کراهت شدید موکل بنا به مراتب فوق  رای مبنی برصدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به ماده 1130قانون مدنی وماده 24 قانون حمایت از خانواده صادر فرمائید.