بسمه تعالی

نمونه اعتراض به تجدیدنظر خواهی در خصوص مشروبات الکلی

  قضات محترم تجدیدنظر استان اردبیل

با سلام

احترما اینجانب بوکالت از آقای  ………………………  نسبت به شماره دادنامه 140007390004033925بکلاسه 140007920001414801شعبه اول دادگاه عمومی بخش انگوت که در تاریخ 28/12/ 1400  به موکل ابلاغ شده داخل در فرجه قانونی به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد؛

نظربه اینکه دادگاه محترم باعنایت به اینکه مستند صدور رای را گزارش مرجع انتظامی واقرارمقرون به واقع متهم مستندا به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق وکالا وارز مصوب 1372 به پرداخت 5 برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه در حق صندوق دولت ونیز به تحمل یکسال حبس تعزیری وضبط وسیله نقلیه به نفع دولت رای داده است مورد اعتراض بنا به مراتب ذیل است ؛

1-قاضی محترم با وجود اینکه به اقرار موکل استناد نموده وفقد سابقه می باشد و وضعیت زندگی وی که سرپرست خانواده بوده وتنها درآمد وی از طریق مسافرکشی با وسیله ضبط شده است این امر موجب بروزمشکلات خانوادگی وی می گردد مستندا به تبصره 5ماده 14 قانون مجازات اسلامی که قاضی محترم تنها وسیله امرار و معاش موکل را ضبط نموده است نقض رای ویا تبدیل آن به مجازات متناسب  را از این حیث استدعا دارم .

تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

2-قانونگذاز با وجود اینکه  مواد 37، 40و46 که مربوط به تخفیف وتعویق وتعلیق مجازات وقانون کاهش مجازات حبس  را در قانون مجازات در جهت اعمال مجازات با در نظر گرفتن وضعیت متهم به اختیار قاضی محترم گذاشته است در حق موکل اعمال ننموده است لهذا  از قضات محترم تجدیدنظر عاجزانه  خواهشمنداست با ملاحظه وضعیت متهم بخصوص سن وی وفقر مالی وی که موجب مشکلات عدیده مالی وی وخانواده اش میگردد با استفاده از اختیارات مقرر در قانون مجازات اسلامی نسبت  به اعمال  تخفیف ، تعویق وتعلیق مجازات درهرسه مورد مجازات  در حق وی به لحاظ رضای پروردگار صادر فرمائید .

تنظیمی توسط وکیل علیرضا پورمحمد