نمونه آرا درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه در خصوص دعوای ملکی

با وکالت وکیل علیرضا پورمحمد

وکیل پایه یک دادگستری در تبریز

نمونه آرا درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه امور ملکی با وکالت علیرضا پورمحمد

نمونه آرا درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه امور ملکی با وکالت علیرضا