نمونه آرا درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه در امور ملکی و زمین با وکالت وکیل علیرضا پورمحمد

وکیل پایه یک دادگستری در تبریز

نمونه آرا درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه در امور ملکی و زمین با وکالت علیرضا پورمحمد