نمونه آرا اثبات غیرعمدی بودن قتل در خصوص رانندگی با وکالت علیرضا پورمحمد

بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی

وکیل پایه یک دادگستری در تبریز

نمونه آرا اثبات غیرعمدی بودن قتل در خصوص رانندگی با وکالت علیرضا پورمحمد